תקנון האתר

כללי
אתר האינטרנט www.sofiahotel.co.il הינו אתר המספק מידע על מלון סופיה וכן מאפשר רכישת חבילות נופש וחבילות ספא. האתר הינו בבעלות צופיה בע"מ, כל הרוכש ו/או המעוניין לרכוש שירותים באמצעות האתר ו/או כל אדם הנכנס לאתר (להלן: "הרוכש"), מצהיר ומתחייב כי הינו מודע לתקנון זה של האתר ומסכים להוראותיו, וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה במישרין ו/או בעקיפין, כנגד האתר ו/או מי ממפעילו/או מי מבעליו ו/או מי ממנהליו ו/או מי מטעמם. חלק מתוכן האתר מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך מיועד לנשים וגברים כאחד.

בעלות ושמירה על זכויות
מלונות צופיה בע"מ בע"מ ח.פ. 510901614 ,מרחוב הפלמח 12, טבריה (להלן: "מלון סופיה") זכות יוצרים באתר וכל מודול אחר הקשור עם האתר. לא ניתן להעתיק, לשכפל, לפרסם, להפיץ, למכור או לשנות חלקי מידע המופיעים באתר זה ללא אישור בכתב של מלון סופיה.
בנוסף, הלוגו, הסימנים המסחריים והאייקונים המוצגים באתר זה (באופן קולקטיבי "סימן מסחרי"), רשומים כזכות יוצרים של מלון סופיה. אף חלק באתר זה אינו מרמז על אישור או זכות להשתמש בסימן מסחרי ללא אישור בכתב מאת מלון סופיה. כל הזכויות באתר ללא יוצא מן הכלל, שמורות באורח בלעדי למלון סופיה. מלון סופיה שומר לעצמו את הזכות לסגור את האתר או לשנותו בכל עת שתחפוץ.

תנאי השימוש באתר
כל אדם אשר ברשותו כרטיס אשראי תקף של אחת מחברות האשראי המצוינות להלן רשאי לרכוש שירותים באמצעות האתר. חברות האשראי הינן: ויזה כ.א.ל, ויזה לאומי קארד, דיינרס קלאב, אמריקן אקספרס, ישראכרט ומאסטרקרד. הרוכש רשאי להשתמש באתר זה אך ורק על מנת לבצע הזמנת ורכישת שירותים ו/או קבלת מידע. אין לעשות באתר זה כל שימוש למטרות אחרות. ההזמנה באתר הינה באמצעות כרטיס אשראי בלבד. לא תתאפשר השלמת הזמנה באתר ללא הזנת פרטי כרטיס האשראי. פרטי כרטיס האשראי מועברים להבטחת ההזמנה בלבד. חיוב הכרטיס יתבצע במלון. שימוש לא חוקי באתר זה או במידע המופיע באתר מפר זכויות יוצרים או חוקים אחרים הקשורים בו.
מלון סופיה שומר על זכותו לשנות את התקנון וכללי השימוש באתר מעת לעת. כל מחלוקת, אם וכאשר תתעורר, תתברר בישראל, בבתי המשפט בעיר חיפה בלבד.

פרטי רוכש השירותים
בעת ביצוע רכישת השירותים באמצעות האתר יידרש הרוכש להזין במערכת פרטים אישיים (להלן: "פרטי הרכישה"). בעלי האתר ו/או מי ממפעיליו ו/או מי מבעליו ו/או מי מנהליו ו/או מי מטעמם אינם אחראים לטעות הנעשית על ידי הרוכש בהקלדת פרטי הרכישה, לרבות טעות בבחירת חבילת הנופש, תאריך, וכן כל שירות אחר שיוזמן על ידי הרוכש דרך האתר. מלון סופיה לא יישא במישרין או בעקיפין באחריות כלשהי למקרה שבו פרטי הרכישה לא יקלטו במערכת, ו/או לכל בעיה טכנית ו/או אחרת המונעת מהרוכש לרכוש שירותים, באמצעות האתר. הקשת פרטי רכישה כוזבים הינה עבירה פלילית.
נגד מגישי פרטים כוזבים יינקטו צעדים משפטיים לרבות תביעות נזיקין בגין נזקים שעלולים להיגרם לאתר, למפעיליו ו/או מי מבעליו ו/או ממנהליו ו/או מי מטעמם.

ביצוע הזמנה
ביצוע הזמנה ייעשה על ידי הזנת המערכת בפרטי הרכישה.
1. ביצוע הזמנה באמצעות כרטיס אשראי.
פרטי כרטיס האשראי המוזנים הם לשם הבטחת ההזמנה בלבד. בעת סיום הזנת פרטי כרטיס האשראי יקבל הרוכש הודעת דואר אלקטרוני אוטומטית המאשרת את הזמנתו. על הרוכש להדפיס הודעה זו להביאה למלון ולהציגה בקבלה. אישור ההזמנה בצורה זאת הוא אוטומטי, חיוב כרטיס האשראי בפועל, יבוצע עם ההגעה למלון.
2. למען הסר ספק, בעת ביצוע ההזמנה במלון סופיה, אתה נותן את הסכמתך לקבלת דיוור ישיר, לרבות משלוח דברי דואר בעלי אופי מסחרי/פרסומי, וזאת בכל דרך התקשרות שנמסרה על ידך. בנוסף, אתה רשאי, בכל זמן, להודיע למלון סופיה כי אינך מעוניין לקבל כל דואר אלקטרוני, ע"י שליחת הודעה ל- info@sofiahotel.co.il.
חברי מועדון לקוחות
רוכש אשר הצהיר על חברותו במועדון הלקוחות של מלון סופיה : יזכה להטבה , המוענקת לחברים במועדון, בעת הזנת פרטי הרכישה. הרוכש מחויב להציג בעת הגעתו למלון את כרטיס ההטבה בפני פקיד הקבלה כאסמכתא לזכאות להנחה אותה קיבל בעת ביצוע ההזמנה. היה ולא היה ברשות הרוכש כרטיס ההטבה כנ"ל בעת ההגעה למלון, תבוטל הנחתו והוא יחויב בתשלום מחיר מלא על פי המחירון התקף באותה עת.
מדיניות ביטול הזמנות
ביטול הזמנה יתבצע בכפוף להוראות חוק הגנת הצרכן התשמ"א-1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן") והתקנות שהותקנו מכוחו, לאחר שהמזמין ביצע הזמנה באמצעות מערכת ההזמנות של האתר, ולאחר שקיבל אישור ממלון סופיה על תנאי העסקה.
יובהר כי על כל ביטול של הזמנה להיעשות בכתב באמצעות שליחת דואר אלקטרוני לכתובת info@sofiahotel.co.il או אישורו בכתב של הנציג הטלפוני לבקשת המזמין בפנייה טלפונית למרכז ההזמנות בטלפון: 04-880-2000.

1. אורח שיבטל הזמנתו מרגע ביצוע ההזמנה עד שבוע לפני ההגעה יחויב בדמי טיפול בסך 100 שקלים או ב-5% מערך העסקה, הנמוך מביניהם. אורח שיבטל הזמנתו 7 ימים ופחות לפני מועד האירוח יחויב בסך 25% מערך ההזמנה הכולל. אורח שיבטל הזמנתו 24 שעות ופחות לפני מועד האירוח יחויב בסך 100%מערך ההזמנה הכולל.
2. במידה ואורח ביצע הזמנה ולא הגיע למלון ללא הודעת ביטול, במקרה כזה יחויב האורח בסך 100% מהלילה הראשון יחויבו.
3. יולי, אוגוסט, חגים ואירועים מיוחדים:
אורח שיבטל הזמנתו 21 ימים לפני מועד האירוח במלון ועד 7 ימים לפני מועד האירוח יחויב בסך 25% מערך ההזמנה. במידה ויבטל האורח את ההזמנה בטווח של 14 ימי עסקים ממועד ביצוע ההזמנה, יחויב האורח בדמי טיפול בסך 100 ₪ או 5% מערך ההזמנה הכולל, הנמוך מביניהם. במידה וביטול ההזמנה ייעשה 7 ימים ופחות לפני מועד האירוח, במקרה זה יחויב בסך 100% מהלילה הראשון יחויבו.

שינוי הזמנה על ידי המזמין
כל שינוי בהזמנה, יתבצע מול מרכז ההזמנות של מלון סופיה בלבד , בכפוף להוראות חוק הגנת הצרכן והתקנות שהותקנו מכוחו.
בקשה לביצוע שינויים בהזמנה שנעשתה באתר, ניתן להגיש באמצעות פניה בהודעה בכתב בלבד (בדואר רשום, בפקס או בדואר אלקטרוני) שתשלח אל מרכז ההזמנות של מלון סופיה שכתובתו הפלמח 12, טבריה או באמצעות דואר אלקטרוני בכתובת info@sofiahotel.co.il או באמצעות אישור בכתב של פרטי העסקה לאחר השינוי שישלח על ידי הנציג הטלפוני בהתאם לבקשת המזמין אשר פנה טלפונית למרכז ההזמנות של מלון סופיה בטלפון 04-880-2000.
שינה המזמין את הזמנתו בהתאם לאמור לעיל, התאריך הקובע לשינוי ההזמנה יהיה מועד קבלת המכתב ו/או הדואר האלקטרוני ו/או הפקס במחלקת ההזמנות במלון סופיה.
במידה ויום קבלת ההודעה בכתב הינו יום מנוחה בישראל, ייחשב מועד השינוי יום העבודה הראשון שלאחריו.
לא תתקבלנה טענות כלשהן בדבר שינויים כלשהם, אלא אם הן מגובות במסמך בכתב, חתום ומאושר בידי מרכז ההזמנות של מלון סופיה .
המזמין יישא בעלויות כל שינוי מבוקש במרכיבי ההזמנה כפי שימסרו לו ממרכז ההזמנות של מלון סופיה טרם ביצוע השינוי המבוקש.
מחירי השירותים המוצגים באתר משתנים מעת לעת.
במידה וקיימת אי התאמה בין המחירים המפורטים באתר לבין המחירים בפועל במלון סופיה, המחיר במרכז ההזמנות הוא המחיר הקובע.
היה והשתנו מחירי השירותים כתוצאה מעליית מחירים, תחול עליית המחירים על כל ההזמנות שכבר בוצעו, למעט אם קיבלו אישור סופי ובכתב מנציגי מלון סופיה.

טיפולי ספא
הזמנת טיפולים בימים א'-ה' בין השעות 09:00-17:00

(החל מה 01.04 עד השעה 18:00)

יתכנו שינויים במגוון הטיפולים ומחיריהם.
נא להגיע 15 דקות לפני מועד תחילת הטיפול.
על ביטול הטיפול 24 שעות מראש יחויב ב- 50% ממחיר חבילת הספא, ביטול או שינוי של אחד מפרטי ההזמנה באותו יום ההגעה, יחויב ב- 100% ממחיר הטיפול.
הכניסה למתחם הספא היא מגיל 18 ומעלה.
על חבילות הטיפולים אין כפל מבצעים והנחות נוספות.
כל המחירים כוללים מע"מ.
יש לחתום על הצהרת בריאות לפני השימוש במתקני הספא וקבלת טיפולים.
בריכת השחיה איננה מקורה והיא זמינה לשימוש על פי תנאי מזג האוויר ועל בסיס מקום פנוי.
החמאם הטורקי בספא זמין לאורחים על בסיס מקום פוני.

תנאים והגבלות
1. מלון סופיה זכאי לבטל או לשנות את תנאי קבלת ההזמנות, וכן את כל המחירים. המתפרסמים באתר בכל עת.
2. המחירים נקובים באתר הם בשקלים חדשים וכוללים מע"מ.
3. במקום בו נקובים המחירים בדולרים יחושב התשלום על פי השער היציג שנקבע לאותו יום על ידי בנק ישראל.
4. הגעה למלון בימים א-ו מהשעה 13:00. קבלת חדרים ביום ההגעה החל מהשעה 15:00. פינוי חדרים עד השעה 11:00
הגעה למלון בשבתות וחגים החל מהשעה 16:00 וקבלת חדרים כשעה לאחר יציאת שבת או חג. פינוי חדרים עד השעה 14:00.
ביום העזיבה ניתן להישאר במלון עד השעה 13:00, לשימוש חופשי במתקני המלון, על בסיס מקום פנוי ובמידה ואין אירוע פרטי במקום.
לתשומת ליבכם: כל הגעה / עזיבה למלון שאינן בשעות המצויינות לעיל בכל ימות השבוע, מחייבת אישור של הנהלת המלון בלבד ותחויב בתשלום לפי שיקול דעת המלון.
6. אין כפל מבצעים.
7. אירוח ילדים ונוער מתחת לגיל 16 לא יתאפשר בספא.
8. מספר המקומות מוגבל וביצוע ההזמנה הוא על בסיס מקום פנוי בלבד.
אמיתות הנתונים ביצוע ההזמנה כאמור מחייב הכנסת נתונים, יש להקפיד על אמיתות הנתונים. מלון סופיה אינו אחראי לטעות שתעשה על ידי הרוכש בהקלדת פרטי הרכישה, לרבות טעות בבחירת המלון, תאריך, מספר מיטות וכן כל שירות אחר שיוזמן על ידי הרוכש דרך האתר.
9. ההזמנה באתר הינה אישית, אי לכך לא ניתן לבצע מעל שתי הזמנות על אותו שם.
10. המחירים באתר הינם בשקלים ומיועדים לישראלים בלבד. הזמנת חופשה לתושבי חוץ, בעלי אזרחות זרה, במחיר דולרי/יורו, עפ"י מחירי המחירון העדכניים לתקופת ההזמנה.

מידע ותמונות באתר
באתר יימצא מידע מטעם מלון סופיה ומידע מטעם צדדים שלישיים. אין מלון סופיה אחראי על תוכנו ומהותו של מידע ובכלל זה פרסומות המצויות באתר. כל התמונות המצויות באתר מיועדות להמחשה בלבד. מאחר והתמונות מוצגות על גבי צג המחשב של הרוכש ו/או מודפסות על ידי הרוכש מצג המחשב, ייתכנו הבדלים ושינויים בין מראה המוצרים בתמונה לבין מראם במציאות.
קישורים
האתר מכיל קישורים ("לינקים") לאתרים אחרים ברשת האינטרנט (להלן: "האתר המקושר").
מלון סופיה מספק קישורים אלה לנוחיות המשתמש באתר בלבד ואין היא נושאת באחריות למידע המופיע באתר המקושר או באתרים המקושרים לאתר המקושר, לתוקפם וחוקיותם. היה והמשתמש החליט לגשת לאתרים אלו, המשתמש עושה זאת על אחריותו בלבד. על מנת לקשר או להציג את האתר sofiahotel.co.il באתרים אחרים יש לפנות למלון סופיה לצורך קבלת אישור.
הגבלת אחריות
1. צופיה בע"מ ו/או מי ממפעילי האתר ו/או מי מבעליו ו/או מי ממנהליו ו/או מי מטעמם אינם אחראים לכך שהשרת, אשר באמצעותו עובד האתר יהיה נקי מוירוסים או מרכיבים אחרים אשר עלולים לפגוע במחשב האישי של הרוכש בזמן שזה נכנס לאתר ו/או רוכש שירותים באמצעות האתר ו/או משתמש באתר בדרך אחרת.
2. מלון סופיה אינו אחראי לנזק שייגרם כתוצאה מכישלון או עיכוב בעת ניסיון להשתמש באתר, לרבות שימוש לצרכי הזמנה.
3. מלון סופיה לא יישא באחריות לפעילות בלתי חוקית על ידי רוכש כל שהוא באתר או כל גורם אחר שאינו בשליטתו.
4. בכל שלב מלון סופיה רשאי להפסיק או למנוע את ההתקשרות או הגישה של הרוכש לכל חלק שהוא באתר.
שינויים באתר
מלון סופיה יוכל לשנות מעת לעת את מבנה האתר, תוכנו, מראהו, תנאי השימוש בו, היקפם וזמינותם של השירותים המוצעים בו, וכל היבט אחר הכרוך באתר ותפעולו, הכל ללא צורך להודיע על כך לרוכש מראש.

הפעלה מחדש של המצגת עצירת המצגת